โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

           นางกัญญารัตน์ จิรจินดา รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

         โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.