การประชุมชี้แจงคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน การประชุมชี้แจงคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

          นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจิณัฐฐา หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.