พบนายชาลี ทรงศิริ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และนางสาวเกษร ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าพบนายชาลี ทรงศิริ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.