การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด รอบที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) และโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.