พิธีการมอบป้ายเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก

วันที่ 17 กันยายน 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก จัดพิธีการมอบป้ายเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก(@Nakhonnayok) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครนายก ได้กล่าวถึง จังหวัดนครนายกได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก จัดทำเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก (@Nakhonnayok) เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของจังหวัดนครนายก รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมันให้กับผู้บริโภค โดยได้กำหนดสินค้าและบริการเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในจังหวัดนครนายก แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 1. หมวดสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2. หมวดสินค้าเกษตร 3. หมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4. หมวดบริการที่พักและโรงแรม 5. หมวดสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปี 2561-2562 จังหวัดนครนายก ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายรับรอง คุณภาพของสินค้าและ บริการจังหวัดนครนายกแล้ว จำนวน 216 ราย ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก ได้พิจารณาให้ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก เพิ่มอีก จำนวน 60 ราย

โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบป้ายฯ ดังกล่าวด้วย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.