โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำส่วนราชการต่างๆ ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และนางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.