การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประเมินสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครนายก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.