กิจกรรมเดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ ศาสสน์ กษัตริย์” เพื่อรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ ศาสสน์ กษัตริย์” เพื่อรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.