รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน พ.ศ.2563

* รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน พ.ศ.2563

* รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน พ.ศ.2563

* รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง เดือน กันยายน พ.ศ.2563

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวด 1 - 16

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562   

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน พ.ศ.2562

* รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน พ.ศ.2562

* รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน พ.ศ.2562

* รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง เดือน กันยายน พ.ศ.2562

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด 1 - 16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ งวด ๑-๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.