Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ขยะ"

 

Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติ (พื้นที่)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ขยะ" 

VC1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ


    Metadata 1.1.1.1    ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/ปี)

    Metadata 1.1.1.2    ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ตัน/ปี)

    Metadata 1.1.1.3    ปริมาณขยะที่เก็บขนได้  (ตัน/ปี)

    Metadata 1.1.1.4    ปริมาณขยะตกค้าง (ตัน)

    Metadata 1.1.1.5    ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง (ตัน/ปี) 

    Metadata 1.1.1.6    ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/ปี)

    Metadata 1.1.1.7    จำนวนคดีสิ่งแวดล้อม (จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ)

    Metadata 1.1.1.8    ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน (กิโลกรัม)

    Metadata 1.1.1.9    ปริมาณการจัดเก็บขยะ (ตัน/วัน)

    Metadata 1.1.1.10  พื้นที่ที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องขยะ

    Metadata 1.2.1.1    จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ (จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ)

    Metadata 1.2.1.2    ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ (ร้อยละ)

    Metadata 1.3.1.1    จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มของปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ (เรื่อง)

VC2.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

    Metadata 2.1.1.1    จำนวนสถานที่กำจัดขยะ (แห่ง)

    Metadata 2.1.1.2    จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (แห่ง)

    Metadata 2.1.1.3    จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาล (แห่ง)

    Metadata 2.1.1.4    จำนวนร้านรับซื้อของเก่า (ร้าน)

    Metadata 2.1.1.5    จำนวนครัวเรือน

    Metadata 2.1.1.6    จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

    Metadata 2.1.1.7    จำนวนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

    Metadata 2.2.1.1    จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ (แห่ง)

    Metadata 2.3.1.1    จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ (ชุมชน)

    Metadata 2.3.1.2    จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ (คน)

VC3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

    Metadata 3.1.1.1    จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ (กิจกรรม)

    Metadata 3.1.1.2    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ (คน)

    Metadata 3.1.1.3    ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้ง)

    Metadata 3.2.1.1    แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด (โครงการ)

    Metadata 3.2.1.2    แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

    Metadata 3.2.1.2    จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ (ครั้ง)

YG3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.