ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

  วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๓๐ น.

        ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก อำเภอปากพลี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ ๓ , ๕ และ ๖ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นเงินสด ผ้าห่ม อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

w0917

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.