สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน"

                                                         ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

                                               ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ธันวาคม ๒๕๖๐)

 

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (พฤษภาคม ๒๕๖๐)

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐)

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สิงหาคม ๒๕๖๐)

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กันยายน ๒๕๖๐)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.