สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน"

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ธันวาคม ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (มกราคม ๒๕๖๒)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ธันวาคม ๒๕๖๐)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มีนาคม ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เมษายน ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พฤษภาคม ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กันยายน ๒๕๖๑) 

>>> สรุปผลภาพรวมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

       สร้างรอยยิ้มและความปรองดอง สมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (พฤษภาคม ๒๕๖๐)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สิงหาคม ๒๕๖๐)

** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กันยายน ๒๕๖๐)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.