สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน"

                                                            ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑)

                                                           ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

                                                         ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

                                                         ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ธันวาคม ๒๕๖๐)

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มีนาคม ๒๕๖๑)

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เมษายน ๒๕๖๑)

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พฤษภาคม ๒๕๖๑)

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑)

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑)

                                                        ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กันยายน ๒๕๖๑) 

             >>> สรุปผลภาพรวมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

                    สร้างรอยยิ้มและความปรองดอง สมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (พฤษภาคม ๒๕๖๐)

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐)

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สิงหาคม ๒๕๖๐)

                                             ** "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กันยายน ๒๕๖๐)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.