การจัดทำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก

                                                                       3G  4G 5G 6G

    GGG                                                        

               s14                                  s15                                    s16                                    s17

11G      12G      13G      14G

              s14                                  s15                                     s16                                    s17

15G      16G      17G      18G

               s14                                 s15                                      s16                                    s17

19G      20G      21G      22G

              s14                                  s15                                      s16                                    s17

23GG      24GG      25GG      26GG      

             s14                                   s15                                     s16                                    s17

27G  28G    30G

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.