รายการข้อมูลสถิติทางการ ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

 

รายการข้อมูลสถิติทางการ

ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

 1.การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

    1.1   จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

    1.2   จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

    1.3   จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

    1.4   จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

    1.5   จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

    1.6   จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

    1.7   จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

    1.8   จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

    1.9   จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

    1.10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

    1.11  จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

    1.12  จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก

    1.13  ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

    2.1  จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

    2.2  จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว

    2.3  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

    2.4  จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

    2.5  จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องการทำงานหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว

    2.6  จำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

    2.7  จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาวะต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

    3.1  จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

    3.2  จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

    3.3  จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

    3.4  จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

    3.5  จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

    3.6  จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ

YG3

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.