รายการข้อมูลสถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว

 

รายการข้อมูลสถิติทางการ

ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว  

    1.1   จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

    1.2   จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

    1.3   ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว

    1.4   ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

    1.5   รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

    1.6   จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

    1.7   จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

    1.8   จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

    1.9   จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

2.พัฒนาศักยาภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

    2.1   จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำท่องเที่ยว

    2.2   จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

    2.3   รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

    3.1   จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    3.2   จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

    3.3   จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ทีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

    4.1   ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

    4.2   จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

    4.3   จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

    4.4   ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือนในแหล่งท่องเที่ยว

    4.5   ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือนในแหล่งท่องเที่ยว

5.พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว

    5.1   จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

    5.2   จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

    5.3   มูลค่าการจำหน่ายสินค้า ของฝาก และของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

6.พัฒนาการตลาด

    6.1   รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

    6.2   รายได้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จำนวนตามประเภทธุรกิจ

YG3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.