รายการข้อมูลสถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว


รายการข้อมูลสถิติทางการ

ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

    1.1   ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

    1.2   พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

    1.3   พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

    1.4   พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

    1.5   จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ 

 2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

    2.1   จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

    2.2   เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

2.2.1 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว

2.2.2 เนื้อที่เก็บเกี่ยว

2.2.3 เนื้อที่เสียหาย

    2.3   จำนวนผลผลิตข้าวเฉลี่ย รายปีเพราะปลูก

    2.4   ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

    2.5   ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

    2.6   ต้นทุนในการเพราะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

    2.7   เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

    2.8   พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

    2.9   ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ต้น)

    2.10 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

    2.11 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพราะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

    2.12 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

    2.13 พื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่

 3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

    3.1   จำนวนสหกรณ์การเกษตร

    3.2   จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

    3.3   จำนวนเกษตรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

    3.4   จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

4.การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

    4.1   จำนวนโรงสีข้าวโรงสีสหกรณ์และโรงสีเอกชน

    4.2   พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุนและสหกรณ์

    4.3   ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.การขนส่งสินค้า การจัดการ บริหารสินค้า (Logistics)

    5.1   จำนวนครัวเรือนที่มียุ่งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

    5.2   ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

    5.3   โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

6.การพัฒนาระบบการตลาด

    6.1   ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

    6.2   บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดใช้ในการรับรอง

YG3

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.