Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก ด้านเศรษฐกิจ "ข้าว"

 

  Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติ (พื้นที่)

ด้านเศรษฐกิจ "ข้าว"

VC1.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

          Metadata 1.1.1.1 ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรนิยมปลูก (จำนวน)

          Metadata 1.1.2.1  พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ไร่)

          Metadata 1.1.2.2  พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ไร่)

          Metadata 1.1.2.3  พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน (ไร่)

          Metadata 1.1.2.4  จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ (แห่ง)

VC2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 

         Metadata 2.1.1.1  จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด (ครัวเรือน)

         Metadata 2.1.2.1  เนื้อที่เพราะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย (ไร่)

         Metadata 2.1.3.1  จำนวนผลผลิตข้าวเฉลี่ย รายปีเพราะปลูก (ตัน)

         Metadata 2.1.3.2  ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)

         Metadata 2.1.4.1  ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม (บาท)

         Metadata 2.1.5.1  ต้นทุนในการเพราะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (บาท)

         Metadata 2.1.6.1  เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP (ราย)

         Metadata 2.1.6.2  พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP (ไร่)

         Metadata 2.1.6.3  ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

         Metadata 2.1.7.1  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)

         Metadata 2.1.7.2  ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพราะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)

         Metadata 2.2.1.1  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ (ราย)

         Metadata 2.2.1.2  พื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่ (ไร่)

VC3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

          Metadata 3.1.1.1  จำนวนสหกรณ์การเกษตร (แห่ง)

         Metadata 3.1.1.2  จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว (กลุ่ม)

         Metadata 3.1.1.3  จำนวนเกษตรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (ราย)

         Metadata 3.2.1.1  จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน (ราย)

VC4.การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

         Metadata 4.1.1.1  จำนวนโรงสีข้าวโรงสีสหกรณ์และโรงสีเอกชน (แห่ง)

         Metadata 4.1.1.2  พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุนและสหกรณ์ (แห่ง)

         Metadata 4.2.1.1  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ชนิด)

VC5.การขนส่งสินค้า การจัดการ บริหารสินค้า (Logistics)

         Metadata 5.1.1.1  จำนวนครัวเรือนที่มียุ่งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก (ครัวเรือน)

         Metadata 5.1.1.2  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

         Metadata 5.1.2.1  โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน (แห่ง)

VC6.การพัฒนาระบบการตลาด

         Metadata 6.1.1.1  ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด (ตัน)

         Metadata 6.2.1.1  บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดใช้ในการรับรอง (แบบ)

 YG3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.