รายการข้อมูลสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

 

รายการข้อมูลสถิติทางการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ 

1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

      1.1    ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

      1.2    ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

      1.3    ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ 

      1.4    ปริมาณขยะตกค้าง

      1.5    ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

      1.6    ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

      1.7    จำนวนคดีสิ่งแวดล้อม (จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ)

      1.8    ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

      1.9    ปริมาณการจัดเก็บขยะ

      1.10  พื้นที่ที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องขยะ

      1.11  จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ (จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ)

      1.12  ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

      1.13  จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มของปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

2.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

      2.1    จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

      2.2    จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

      2.3    จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาล

      2.4    จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

      2.5    จำนวนครัวเรือน

      2.6    จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

      2. 7  จำนวนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

      2.8   จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

      2.9   จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

      2.10 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

      3.1    จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

      3.2    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

      3.3    ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      3.4    แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

      3.5    แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

      3.6    จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ 

 YG3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.