Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

 

Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติ (พื้นที่)

ด้านสังคม "ผู้สูงอายุ" 

VC1.การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ 

    Metadata 1.1.1.1  จำนวนประชากรทั้งจังหวัด (คน)

    Metadata 1.1.1.2  จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (คน)

    Metadata 1.1.2.1  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน)

    Metadata 1.1.2.2  จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด (คน)

    Metadata 1.1.2.3  จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน (คน)

    Metadata 1.1.3.1  จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน (คน)

    Metadata 1.1.3.2  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ (คน)

    Metadata 1.2.1.1  จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (คน)

    Metadata 1.2.2.1  จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง (คน)

    Metadata 1.2.2.2  จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส (ครอบครัว)

    Metadata 1.2.2.3  จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก (ครอบครัว)

    Metadata 1.2.2.4  จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก (คน)

    Metadata 1.2.2.5  ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช (คน) 

VC2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

    Metadata 2.1.1.1  จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (แห่ง)

    Metadata 2.1.2.1  จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว (แห่ง)

    Metadata 2.1.3.1  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ (คน)

    Metadata 2.2.1.1  จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

    Metadata 2.2.1.2  จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องการทำงานหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง/ครอบครัว (คน)

    Metadata 2.2.1.3  จำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ (คน)

    Metadata 2.2.1.4  จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาวะต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน (คน)

VC3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

    Metadata 3.1.1.1  จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (คน)

    Metadata 3.1.2.1  จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (คน)

    Metadata 3.1.2.2  จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน (คน)

    Metadata 3.1.2.3  จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน/ขอทาน (คน)

    Metadata 3.1.2.4  จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ (คน)

    Metadata 3.1.2.5  จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ (คน)

YG3

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.