Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว

 

 Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติ (พื้นที่)

ด้านเศรษฐกิจ "ท่องเที่ยว"

VC1.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว  

    Metadata 1.1.1.1  จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย (คน)

    Metadata 1.1.1.2  จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (คน)

    Metadata 1.1.1.3  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย (บาท)

    Metadata 1.1.1.4  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (บาท)

    Metadata 1.1.1.5  รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด (แห่ง)

    Metadata 1.1.1.6  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด (แห่ง)

    Metadata 1.2.1.1  จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด (แห่ง)

    Metadata 1.2.1.2  จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

    Metadata 1.2.1.3  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

 VC2.พัฒนาศักยาภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

               Metadata 2.1.1.1  จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำท่องเที่ยว (คน)

    Metadata 2.1.1.2  จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้ (คน)

    Metadata 2.2.1.1  รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (กลุ่ม/ชมรม/สมาคม) 

VC3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

    Metadata 3.1.1.1  จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการ)

    Metadata 3.1.1.2  จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว (บาท)

    Metadata 3.2.1.1  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ทีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (แห่ง)

VC4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว 

    Metadata 4.1.1.1  ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด (กิจกรรม)

    Metadata 4.2.1.1  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

    Metadata 4.2.1.2  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน (แห่ง)

    Metadata 4.2.1.3  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือนในแหล่งท่องเที่ยว

    Metadata 4.2.1.4  ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือนในแหล่งท่องเที่ยว

VC5.พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว

    Metadata 5.1.1.1  จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

    Metadata 5.2.1.1  จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น) (รายการ)

    Metadata 5.2.1.2  มูลค่าการจำหน่ายสินค้า ของฝาก และของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด (ล้านบาท)

VC6.พัฒนาการตลาด

    Metadata 6.1.1.1  รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด (ล้านบาท)

    Metadata 6.1.1.2  รายได้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จำนวนตามประเภทธุรกิจและขนาด

YG3

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.