ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

 

** ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

** ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน มกราคม พ.ศ.2563

** ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

** ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

** ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

** ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

** ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562

** โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562

** โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ

    และการทํางานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2562

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

** แรงงานนอกระบบ จังหวัดนครนายก พ.ศ.2561

** ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดนครนายก

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มกราคม พ.ศ.2562

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

** โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

** โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2561

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กันยายน พ.ศ.2561

** โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561

** โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน สิงหาคม 2561 

** โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส 2 พ.ศ.2561

**  โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กรกฏาคม 2561

** การสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อ " โครงการเน็ตประชารัฐ "

** โครงการสำรวจการติดตามระดับวามรู้และการเข้าถึงการบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561

** โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561

** โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

** ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มิถุนายน  2561

**  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561

**  ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน พฤษภาคม 2561

**  ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน เมษายน 2561 

**  ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มีนาคม 2561

**  ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 2561

**  ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มกราคม 2561             

**  ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน ธันวาคม 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.