อบรมโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์สารนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS)

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวณัฐติกานต์ แก้วสุวรรณ และ นางสาวจุริรัตน์ สิงอ่อน เจ้าหน้าที่บริหหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมอบรม โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์สารนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน FGDS ( ๑๕ จังหวัด ) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาริกา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.