การประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ประชุมประจำเดือน ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เพื่อสร้างการรับรู้และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ / กรม / จังหวัด รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานของเดือนมกราคม ๒๕๖๑และวางแผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.