ลงพื้นที่สังเกตการณ์ปฏิบัติงานโครงการการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) นอกเขตเทศบาล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก และ นางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ลงพื้นที่สังเกตการณ์ปฏิบัติงานโครงการการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) นอกเขตเทศบาล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.