การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความ เสมอภาคทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และนางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความ เสมอภาคทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.