การประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองจัดทำและปรับปรุง(ร่าง)รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา จังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองจัดทำและปรับปรุง(ร่าง)รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.