การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)” และวางแผนดำเนินการ “โครงการจัดการศึกษาเชิง

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ใน การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)” และวางแผนดำเนินการ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.