ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีเด็กในครอบครัวยากจน ภายใต้โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และ นางสาวพิรุณพร จงไพศาล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีเด็กในครอบครัวยากจน ภายใต้โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกัน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.