การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 13.30น.

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิณัฐฐา หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมขุนด่าน (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.