แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ ศาสสน์ กษัตริย์” เพื่อรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เขียนโดย admin 13
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 11
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 8
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 9
ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 8
งานวันดินโลก (World Soli Day) จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 6
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2562 (สพส.64) เขียนโดย admin 5
การประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) และการชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน Register based census ผ่านระบบ VideoConference เขียนโดย admin 7
การประชุมเพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย admin 7
พิธีจุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 4

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.