แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะทำงานลด และคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัด และวิธีการกรอกข้อมูลขยะลงในระบบ E-Report เขียนโดย admin 0
งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 1
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 1
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 0
พบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 4
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 4
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เขียนโดย admin 5
การประชุมหารือเรื่อง แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างหน่วยงานราชการและ ภาคเอกชน เขียนโดย admin 5
การประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ เขียนโดย admin 2
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.